MEI DYN TAAL KOMSTO FIERDER AS DYN GRINS


Ferlis dyn taalgrinzen mei it
European Charter Classroom Activities (ECCA) projekt


Mei it European Charter Classroom Activities (ECCA) projekt wurkje skoallen yn de klassen oan aktiviteiten oangeande it 
Europeesk Hânfêst foar regionale talen of minderheidstalen. It projekt fersoarget it ûntwikkeljen fan lesaktiviteiten en bringt jongerein en dosinten út de ferskate taalregio’s troch útwikseling tichter by-inoar.

Wat dogge wy?

Untwikkeljen lesaktiviteiten

Utwikseling learlingen en dosinten

De Ried fan Europa hat febrewaris 2019 ark ûntwikkele om op Europeeske skoallen yn it foartset ûnderwiis mear aktyf oan de gong te kinnen mei it Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen.  Dit ark, de saneamde educational guidelines to bring in linguistic diversity in the classrooms is wiles oersetten nei ferskate talen. Wy, sân partners fan it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) hawwe mei-inoar dit ECCA projekt opsetten om it ark dat der leit fierder te ûntwikkeljen ta konkrete yn it taalgebiet passende lesaktiviteiten.  Yn de rin fan it projekt sille skoallen dy’t hjir ynteresse yn hawwe it lesmateriaal hjir ek del helje kinne.

It ECCA-projekt bringt jongerein en dosinten út ferskate taalregio’s tichter by-inoar. Troch sels te sjen hoe’t yn in oar lân mei taal omgongen wurdt,  komst ek mear te witten oer watsto tinkst en fielst by dyn eigen taal. Werom prate jongeren op it skoalplein yn Udine en Fassa Valley noch Friulan mei-inoar en net allinne Italiaansk? En wat is it dochs dat Catalaanske en Hongaarske  jongeren yn Roemenië grutsk makket op harren taal? Yn dit ECCA projekt sette wy yn gearwurkjen mei skoallen yn it foartset ûnderwiis in útwikselingsprojekt op. Troch op skoalle en by de minsken thús yn de kunde te kommen mei in taal dy’t lykas de eigen taal net de iennichste taal yn in regio of lân is, komst ek mear te witten oer wat taal no eins betsjutte kin.

Hokker skoallen dogge mei?

Nijs

Doch mei oan wedstriid om útwikseling te winnen!

Komsto mei de Fryske taal net fierder as de provinsjegrins? As dyn skoalle meidocht oan it projekt European Charter Classroom Activities (ECCA) en do Frysk praatst, meitsje dan in fideo oer de fraach: wat betsjut dyn taal foar dy, no en yn de takomst?  De makker fan de bêste YouTube fideo mei yn 2020 in pear dagen op útwikseling nei in yn gearwurking mei dyn skoalle organisearre oare taalregio yn Europa. Dêr ferbliuwsto by in famylje dy’t Friulian (IT), Hongaarsk (RO), Ladin (ITA) of Catalaansk (ESP) praat. Doch mei oan dizze kriich en mei it Frysk komsto wol fierder as de grins fan Fryslân!
PDFYouTubeFrysk

Oftraap gearkomste 15 novimber 2019 yn Brussel

Op 15 novimber om 8.45 oere sil de ôftraap gearkomste fan it ECCA-projekt yn Brussel plak hawwe.  By dizze earste gearkomste sille alle by dit projekt belutsen NPLD partners fan de ferskate regio’s oanwêzich wêze. Ek ferskillende ferstjinwurdigers fan skoallen dy’t oan dit projekt mei dogge sille yn Brussel oanwezich wêze. Fan de Ried fan Europa út sil de Sekretaris-Generaal fan it Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen (ECRML) Sixto Molina njonken, Fernando Ramallo en Vicent Climent sprekkers  wêze. Dizze gearkomste sille wy fierder fan gedachten wiskelje hoe oan de gong te gean mei de klasse-aktiviteiten oangeande it Europeeske Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. Ek krije learkrêften hjir by dizze gearkomste training oer. 


“Taal is net allinne in middel om te kommunisearjen, it is ek part fan wa’sto bist. It Europeeske Hânfêst jout jongeren yn taalregio’s rjochten wêr’t sy faaks net iens fan witte. Dit ECCA-projekt wol it Hânfêst better bekend meitsje.”

Sabrina Rasom, projekt-lieder ECCA
Comun General de Fascia- Province of Trento