Net allinne ûnbekend Fryslân docht mei oan de Ynternasjonale Social Media Dei, ek bekende Friezen en bedriuwen litte fan har hearre! Gean der mar eefkes foar sitten, want hjir komt it. It MCL wie der al betiid by fannemoarn en dernei folge it LC, FNP, Lân fan Taal, Omrin, de Lawei, Littenserdiel, deputearre Sietkse Poepjes, Tryater, Kommissaris fan de Kening Arno Brok, Gemeente Ljouwert, Iris Kroes, Jorrit Bergsma, Ljouwerter Badminton Club en gean sa mar troch…