Võro kiil om uurali keelerühmä õdagumeresoomõ haro kiil. Om olõman uma võro kiräkiil ja võrokeeline meediä. Päält 74 000 võro keele kõnõlõjast ehk võrokõsõst eläseq umbõs poolõq Lõunõhummogu-Eestin; ülejäänüq ommaq säält vällä rännänüq ja näid või inämb löüdäq Eesti suurõmbist liinost nigu Talliin ja Tarto.

Võromaa om võro keele- ja kultuuriala. Taa ka Vanas Võromaas kutsut maa jääs Võro maakunna 1783-1917 valitsõmispiirehe ja om parlaq jaet Võro, Põlva, Valga ja Tarto maakunna vaihõl. Lõunõhummogu-Eestin Läti ja Vinnemaa piireni küündüv Võromaa om osa suurõmbast lõunõeesti keele- ja kultuurialast.

Võro Instituut om Eesti valitsusõ puult 1995. aastagal võro keele ja kultuuri hoitmisõs ja edendämises luud riiklinõ uurmis- ja arõndusasotus. Instituut om Võro liinan ja sääl tüütäs kümmekund inemist.

Võro (võro kiil) is a Finnic language belonging to the Uralic language family. Võro has its own literary language and media. Of its 74,000 speakers (Võros) about the half live in south-eastern Estonia; others have migrated outside the region and concentrated to the Estonian bigger centres, Tallinn and Tartu.

Võromaa is the area of the Võro language and culture in its 1783-1917 administrative borders (Vana Võromaa). It is divided between four counties: Võru, Põlva, Valga and Tartu Counties. Võromaa is located in the south-eastern Estonia within the larger southern Estonian cultural region. It is bordering with Latvia and Russia.

The Võro Institute (Võro Instituut) is an Estonian state research and development institution dedicated to the preservation and promotion of the Võro language and culture. The institute was founded by the Estonian government in 1995 and is located in Võru. There are about ten people working in the institute.