NPLD:n ECCA-hankkeen osallistujat

NPLD-partners bakom ECCA-projektet

Kaikki tämän ECCA-hankkeen osallistujat ovat NPLD:n jäseniä (Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)).  NPLD on eurooppalainen verkosto, joka toimii kielipolitiikan kentässä. Verkoston päätavoite on tukea nk. alueellisia tai vähemmistökieliä, kuten Isobritannian walesin kieltä, friisin kieltä Hollannissa, friulin ja ladinon kieliä Italiassa sekä baskin ja katalanin kieliä Espanjassa. NPLD:n päätavoitteena halutaan lisätä tietoisuutta kielellisen moninaisuuden tärkeydestä. Yli 40 hallitusta, kieliorganisaatiota ja yliopistoa ovat NPLD:n jäseniä, jonka kautta ne vaihtavat kokemuksia hyvistä käytänteistä, koskien kielenohjailua ja tekevät yhteistyötä EU:n instituutioissa.

ECCA-hanke sai alkunsa yhteisestä aloitteesta, johon osallistuivat seitsemän NPLD:n jäsentä viidellä alueella. Tämä kehittää uutta sisältöä yhteistyön hankepyrkimykselle yli kielirajojen. Vuonna 2023 hanke kattaa kahdeksan eri kielialuetta. ECCA-hanke on mahdollinen, koska NPLD ja hankkeen jäsenet antavat rahallista tukea hankkeelle. Tämä hankkeen toinen versio saa lisäksi rahallista ja käytännön tukea Baleaaristen saarien hallitukselta.  

Alla inblandade partner i detta ECCA-projekt är medlemmar i nätverket Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). NPLD är ett europeiskt nätverk som arbetar inom området språkpolitik. Huvudfokus för NPLD är på s.k. regionala eller minoritetsspråk ‘regional and minority languages, sådana som walesiska i Storbritannien, frisiska i Nederländerna, friuliska och ladino i Italien, baskiska och katalanska i Spanien. Målet för NPLD är att öka medvetenheten om vikten av språklig mångfald. Över 40 regeringar, språkorganisationer och universitet är medlemmar i NPLD. Inom nätverket utbyter man erfarenheter av goda exempel inom språkplanering och bidrar till lobbyverksamhet i EU:s institutioner.  

Denna version av ECCA-projektet initierades av sju NPLD-partners i fem regioner, vilket ger innehåll åt samarbetet över gränserna. Under 2023 deltar åtta olika språkregioner i samarbetet. ECCA-projektet är möjligt tack vare ekonomiskt stöd från NPLD och de NPLD-partner som är inblandade i projektet. Denna andra version av ECCA-projektet är också möjlig genom praktiskt stöd från regeringen på Baleariska öarna.  

Ypie Boersma
Provinsje Fryslân
y.boersma@fryslan.frl
FRYSK

Sabrina Rasom
Insitut Cultural Ladin ”Majon de Fascegn”
Province of Trento
dirrettore@istladin.net
LADIN

William Cisilino
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF)
arlef@regione.fvg.it
FRIULIAN

Gábor Flóra 
Partium Christian University
flora.gabor@partium.ro
HUNGARIAN

Maria-Teresa Albero
Xarxa Vives d’Universitats
albero@vives.org
CATALAN

Lorea Bilbao
Provincial Council of Biscay/Bizkaia 
euskara.zn@bizkaia.eus
EUSKARA

Jarmo Lainio
Stockholm University  
jarmo.lainio@finska.su.se   

SWEDEN FINISH/MEANKIELI