De NPLD partners efter it ECCA projekt

Alle partners dy’t behelle binne by it ECCA-projekt binne lid van it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). It NPLD is in Europeesk netwurk op it mêd fan taalbelied. De fokus leit hjirby op de saneamde ‘lytsere’ talen lykas it Welsk yn it Feriene Keningryk, it Frysk yn Nederlân, Friûlysk en Ladinysk yn Itaalje, Baskysk en Katalaansk yn Spanje. It doel fan it NPLD is om yn Europa mear bewustwêzen te krijen oer it belang fan taalferskaat. Mear as 40 oerheden, taalorganisaasjes en universiteiten binne lid fan it NPLD.  Leden fan it NPLD wikselje oer taalbelied kennis mei-inoar út en lûke yn lobby yn de EU as dat kin tegearre op.

Mei dit ECCA projekt dat troch sân NPLD partners yn fiif regio’s opsetten is, wurdt  ynfolling jûn oan it op projektnivo oer de grinzen hinne gear te wurkjen. Yn 2023 binne 8 ferskillende taalregio’s behelle by dit projekt.  Dit ECCA-projekt wurdt finansjeel mei mooglik makke troch it NPLD en de yn it projekt behelle NPLD-partners.  Dizze twadde edysje fan it ECCA projekt is ek mooglik makke mei tank oan de praktyske stipe fan de oerheid fan de Balearic Islands.  

William Cisilino
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF)
arlef@regione.fvg.it
FURLAN

 

Flóra Gábor
Partium Christian University
flora.gabor@partium.ro
MAGYAR

Maria-Teresa Albero
Xarxa Vives d’Universitats
albero@vives.org
CATALA

Iestyn Wyn
Welsh government  
Iestyn.Wyn001@gov.wales 

CYMRAEG

 

Jarmo Lainio
Stockholm University  
jarmo.lainio@finska.su.se   

SWEDEN FINISH/MEANKIELI