CROESI FFINIAU GYDA’CH IAITH

Prosiect Gweithgareddau Dosbarth y Siarter Ewropeaidd (ECCA)

Trwy’r prosiect ECCA, gall ysgolion weithio ar weithgareddau o’r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol Lleiafrifol yn yr ystafell ddosbarth. Nod prosiect ECCA yw datblygu gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth a dod â phobl ifanc ac athrawon o wahanol ranbarthau ieithyddol yn agosach at ei gilydd drwy raglen gyfnewid.

Beth ydym yn ei wneud?

Datblygu gweithgareddau i’r ystafell ddosbarth

Campws Iaith ECCA

Yn Chwefror 2019 datblygodd  declyn i ysgolion Ewropeaidd er mwyn gallu gweithio’n fwy rhagweithiol ar y Siarter Ewrop ar gyfer ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol. Yn y cyfamser, mae’r offeryn hwn wed’i gyfieithu i sawl iaith gwahanol. Yn ystod rhan cyntaf prosiect ECCA, crëwyd tair gwers ddigidol (Saesneg/Frisian/Iseldireg) i’w defnyddio gan ysgolion. Gallwch lawrlwytho’r gwersi yma: https://ecca.edufrysk.nl/

Yn ystod 2023, gwahoddir partneriaid ECCA i ddefnyddio a datblygu’r Gweithgareddau Dosbarth a gyhoeddir gan Gyngor Ewrop ac i gynnig rhai newydd i’w rhannu ag ysgolion eraill.

Mae prosiect ECCA yn trefnu Campws Iaith a fydd yn cael ei gynnal yn Ynysoedd y Balaerig. Trwy gyfarfod â phobl eraill sydd yn siarad iaith leiafrifol, fel chi eich hun, byddwch yn dysgu am bwysigrwydd ieithoedd i wahanol bobl. Bydd y prosiect yn dod â phobl ifanc ac athrawon o wahanol ranbarthau iaith at ei gilydd a bydd cyfle i ddeall pam bod pobl ifanc yn Udine a Dyffryn Fassa yn dal i siarad Friulan a Ladin gyda’i gilydd ar iard yr ysgol, ac nid Eidaleg; a beth sy’n gwneud i bobl ifanc Catalaneg a Hwngareg o Rwmania fod yn falch o’u hiaith.

Pa ysgolion sy'n ymuno?

Newyddion

Ewropeaid Ifanc yn dathlu eu hieithoedd yn yr Ynysoedd Balearig

Rhwng 12 a 15 Mai, daeth 24 o bobl ifanc o 8 rhanbarth iaith gwahanol ynghyd i ddathlu eu hieithoedd yn yr Ynysoedd Balearig, Sbaen. Ar ôl cystadlu yng nghystadleuaeth ECCA yn gynharach eleni, ymunodd y disgyblion 14 i 17 oed a’u hathrawon, â champws ECCA, prosiect Gweithgareddau Dosbarth Siarter Ewropeaidd. Mae’r prosiect am ddangos i Ewropeaid ifanc y gwerth o siarad mwy nag un iaith.

Rap ECCA
Yn ystod campws ECCA bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau diddorol yn canolbwyntio ar iaith. Ar wahân i heicio, dilyn gweithdy Theatr byrfyfyr a dathlu noson gerddoriaeth gyda cherddoriaeth yn ieithoedd eu hunain, un o’r gweithgareddau oedd cynhyrchu rap amlieithog. 

Dywedodd arweinydd prosiect campws ECCA Ypie Boersma (talaith Fryslân): “Rwy’n dyfalu, yn ein byd i gyd, mai dyma’r unig rap sydd ar gael yn yr 8 iaith: Cymraeg, Frisian, Hwngareg, Ruotsinsuomi, Catalaneg, Basgeg, Ladin a Friulian. I mi, roedd hi’n wych gweld, wrth gael hwyl gyda’i gilydd, y gallai pobl ifanc o bob rhan o Ewrop brofi eu bod yn gallu croesi ffiniau â’u hiaith eu hunain.” 

MoJo
Ar wahân i gynhyrchu rap yn ystod campws ECCA, dilynodd y cyfranogwyr weithdy Mobil Journalist (MoJo). Crëwyd eitem newyddion ar gyfer cynrychiolwyr yn Ewrop ynghylch yr hyn y dylid ei wneud ar gyfer eich iaith. Soniodd cynrychiolwyr Catalwnia o Andorra, Cerni Roig, Esther Claveri a Carla Iglesias yn eu fideo MoJo na hoffent weld eu hiaith mwyach fel iaith leiafrifol. Catalaneg yw’r iaith swyddogol yn Andorra ac fe’i siaredir gan 10 miliwn trwy 4 gwlad Ewropeaidd. Soniodd Esther Claveria: “Mae Catalaneg yn rhan hanfodol o’n bywyd. Dydyn ni ddim yn hoffi meddwl ein bod ni’n llai nag ieithoedd eraill achos dy’n ni ddim yn teimlo fel ‘na.” Gweler ddolenni i’r eitiemau newyddion MojJo ar  : www.thisismylanguage.eu

Prosiect ECCA
Trwy gyfrwng Gweithgareddau Dosbarth Siarter Ewropeaidd (prosiect ECCA), gall ysgolion weithio ar weithgareddau o’r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol yn yr ystafell ddosbarth. Nod prosiect ECCA yw datblygu gweithgareddau ystafell ddosbarth a dod â phobl ifanc ac athrawon o wahanol ranbarthau iaith yn agosach at ei gilydd. Mae’r prosiect ECCA yn bosibl trwy grant drwy’r Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Iaith (NPLD) a chyfraniadau gan bartneriaid NPLD sy’n cymryd rhan.

Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol
Mae’r NPLD yn rhwydwaith ledled Ewrop sy’n gweithio ym maes polisi iaith a chynllunio ar gyfer ieithoedd ledled Ewrop. Mae aelodaeth NPLD yn cynnwys llywodraethau cenedlaethol a rhanbarthol, prifysgolion a chymdeithasau.  Mae prosiect ECCA yn benodol bosibl diolch i’r partneriaid canlynol: Sefydliad Diwylliannol Talaith Trento/Ladin “majon di fascegn”, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF),  Prifysgol Gristnogol Partium, Xarxa Vives d’Universitats, Cyngor Taleithiol Bizkaia, Llywodraeth Cymru , Prifysgol Stockholm  a Thalaith Fryslân.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â chynrychiolydd o’ch rhanbarth yn uniongyrchol, cysylltwch ag arweinydd y prosiect, Ypie Boersma,  y.boersma@fryslan.frl +31 615855947.

Am fwy o wybodaeth am brosiect ECCA www.thisismylanguage.eu

Mynychwyd y campws ECCA cyntaf hwn gan: Scola Ladina de Fascia, Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini Marchetti”, Ady Endre Higschool, Escola Andorrana de Batxillerat,  Salesianos Barakaldo, Ysgol Garth Olwg, Sverigefinska skolan a CSG Bogerman Balk.

Croesi ffiniau iaith â champws ECCA

Rhwng 12 – 15 Mai, bydd 24 person ifanc o 8 rhanbarth iaith gwahanol yn dod ynghyd i ddathlu eu hieithoedd yn Ynysoedd y Balearig, Sbaen. Ar ôl cystadlu yn gynharach eleni, bydd y bobl ifanc yma rhwng 14 a 17 oed ynghyd â’u hathrawon, yn ymuno â champws Gweithgareddau Dosbarth Siarter Ewrop (ECCA).

Beth yw prosiect ECCA? Mae’n brosiect lle gall ysgolion weithio ar weithgareddau o’r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol yn yr ystafell ddosbarth drwy gydol y flwyddyn. Nod prosiect ECCA yw datblygu gweithgareddau ystafell ddosbarth sy’n canolbwyntio ar iaith a dod â phobl ifanc a’u hathrawon o wahanol ranbarthau iaith yn nes at ei gilydd. Mae dros 7000 o ieithoedd byw ar draws y byd erbyn hyn, 60 ohonynt yn ieithoedd rhanbarthol neu leol yn Ewrop a siaredir gan tua 40 miliwn o bobl. Mae prosiect ECCA am wneud Ewropeaid ifanc yn ymwybodol ac yn falch o’u hiaith ranbarthol ac i godi ymwybyddiaeth bod mwy o ieithoedd na’r 24 iaith swyddogol sy’n cael eu cydnabod gan yr Undeb Ewropeaidd.

Cystadleuaeth  ECCA
Cymerodd ysgolion gwahanol ledled Ewrop ran yn gynharach eleni mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan ECCA. Mewn gwahanol ystafelloedd dosbarth ar draws Sbaen, yr Eidal, Cymru, Romania, Sweden a’r Iseldiroedd gofynnwyd i ddisgyblion ateb y cwestiwn canlynol: pam ddylai pobl ymweld â’ch rhanbarth iaith? Barnwyd mai’r 24 person ifanc a ddewiswyd oedd y mwyaf creadigol a dyfarnwyd y cyfle hwn iddynt ymuno â champws ECCA ac i groesi ffiniau â’u hiaith.

Campws ECCA
Yn ystod campws ECCA y penwythnos hwn bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol yn eu gwahanol ieithoedd.   Er enghraifft, byddant yn creu rap gyda’i gilydd mewn 8 iaith gwahanol. Byddant hefyd yn dysgu sut i ddod yn Newyddiadurwr Mobil (MoJo) drwy greu eitem newyddion i Gyngor Ewrop am (ac yn) un o’u hieithoedd.  Disgwylir i brosiect ECCA  ddod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu profiadau a’u teimladau am siarad iaith ranbarthol/leiafrifol a dod ag ymwybyddiaeth gadarnhaol am werth dwy iaith ac amlieithrwydd.

Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol
Mae’n bosib cynnal prosiect ECCA drwy grant gan y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Iaith (NPLD) a chyfraniadau gan y partneriaid sy’n cymryd rhan. Mae’r NPLD yn rhwydwaith eang Ewropeaidd sy’n gweithio ym maes polisi iaith a chynllunio ar gyfer ieithoedd ar draws Ewrop. Mae aelodau NPLD yn cynnwys llywodraethau cenedlaethol a rhanbarthol, prifysgolion a chymdeithasau.  Mae prosiect ECCA yn benodol bosibl gan y partneriaid canlynol: Talaith Trento, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), Prifysgol  Partium Christian, Xarxa Vives d’Universitats, Cyngor Taleithiol Bizkaia, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Stockholm a Thalaith Fryslân.

Canlyniadau’r ECCA
Gellir gweld canlyniadau campws ECCA ar y cyfryngau cymdeithasol  ar Instagram (thisismylanguage.eu), Twitter (myeulanguage) ac mewn 8 o’r ieithoedd sy’n cymryd rhan ar y wefan.   Ym mis Medi, mis Diwrnod Ieithoedd Ewrop, bydd crynodeb canlyniadau o’r prosiect yn cael ei gyflwyno i gynrychiolwyr y Cyngor yn Ewrop ym Mrwsel.

Am ragor o wybodaeth neu i gysylltu â chynrychiolydd o’ch rhanbarth yn uniongyrchol, cysylltwch ag arweinydd y prosiect, Ypie Boersma, y.boersma@fryslan.frl +31 615855947. I gael rhagor o wybodaeth am brosiect ECCA www.thisismylanguage.eu

 

Bydd yr ysgolion canlynol yn cymryd rhan: Scola Ladina de Fascia, Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini Marchetti”, Ady Endre Higschool, Escola Andorrana de Batxillerat, Salesianos Barakaldo, Ysgol Garth Olwg, Sverigefinska skolan a CSG Bogerman Balk.

Canlyniad: pwy sydd wedi bod yn llwyddiannus ac wedi eu dewis i ymuno â champws ECCA?

.

Rhwng 12 – 15 Mai, bydd 24 person ifanc o 8 rhanbarth iaith gwahanol yn dod ynghyd i ddathlu eu hieithoedd yn Ynysoedd y Balearig, Sbaen. Ar ôl cystadlu yn gynharach eleni, bydd y pobl ifanc yma rhwng 14 a 17 oed ynghyd â’u hathrawon, yn ymuno â champws Gweithgareddau Dosbarth Siarter Ewrop (ECCA).


Beth yw prosiect ECCA? Mae’n brosiect lle gall ysgolion weithio ar weithgareddau o’r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol yn yr ystafell ddosbarth drwy gydol y flwyddyn. Nod prosiect ECCA yw datblygu gweithgareddau ystafell ddosbarth sy’n canolbwyntio ar iaith a dod â phobl ifanc a’u hathrawon o wahanol ranbarthau iaith yn nes at ei gilydd. Mae dros 7000 o ieithoedd byw ar draws y byd erbyn hyn, 60 ohonynt yn ieithoedd rhanbarthol neu leol yn Ewrop a siaredir gan tua 40 miliwn o bobl. Mae prosiect ECCA am wneud Ewropeaid ifanc yn ymwybodol ac yn falch o’u hiaith ranbarthol ac i godi ymwybyddiaeth bod mwy o ieithoedd na’r 24 iaith swyddogol sy’n cael eu cydnabod gan yr Undeb Ewropeaidd.

Cystadleuaeth  ECCA
Cymerodd ysgolion gwahanol ledled Ewrop ran yn gynharach eleni mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan ECCA. Mewn gwahanol ystafelloedd dosbarth ar draws Sbaen, yr Eidal, Cymru, Romania, Sweden a’r Iseldiroedd gofynnwyd i ddisgyblion ateb y cwestiwn canlynol: pam ddylai pobl ymweld â’ch rhanbarth iaith? Barnwyd mai’r 24 person ifanc a ddewiswyd oedd y mwyaf creadigol a dyfarnwyd y cyfle hwn iddynt ymuno â champws ECCA ac i groesi ffiniau â’u hiaith.

Campws ECCA
Yn ystod campws ECCA y penwythnos hwn bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol yn eu gwahanol ieithoedd.   Er enghraifft, byddant yn creu rap gyda’i gilydd mewn 8 iaith gwahanol. Byddant hefyd yn dysgu sut i ddod yn Newyddiadurwr Mobil (MoJo) drwy greu eitem newyddion i Gyngor Ewrop am (ac yn) un o’u hieithoedd.  Disgwylir i brosiect ECCA  ddod â pobl ifanc at ei gilydd i rannu profiadau a’u teimladau am siarad iaith ranbarthol/lleiafrifol a dod ag ymwybyddiaeth gadarnhaol am werth dwy ac amlieithrwydd.

Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol
Mae’n bosib cynnal prosiect ECCA drwy grant gan y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Iaith (NPLD) a chyfraniadau gan y partneriaid sy’n cymryd rhan. Mae’r NPLD yn rhwydwaith eang Ewropeaidd sy’n gweithio ym maes polisi iaith a chynllunio ar gyfer ieithoedd ar draws Ewrop. Mae aelodau NPLD yn cynnwys llywodraethau cenedlaethol a rhanbarthol, prifysgolion a chymdeithasau.  Mae prosiect ECCA yn benodol bosibl gan y partneriaid canlynol: Talaith Trento, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), Prifysgol  Partium Christian, Xarxa Vives d’Universitats, Cyngor Taleithiol Bizkaia, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Stockholm a Thalaith Fryslân.

Canlyniadau’r ECCA
Gellir gweld canlyniadau campws ECCA ar y cyfryngau cymdeithasol  ar Instagram (thisismylanguage.eu), Twitter (myeulanguage) ac mewn 8 o’r ieithoedd sy’n cymryd rhan ar y wefan.   Ym mis Medi, mis Diwrnod Ieithoedd Ewrop, bydd crynodeb canlyniadau o’r prosiect yn cael ei gyflwyno i gynrychiolwyr y Cyngor yn Ewrop ym Mrwsel.

Am ragor o wybodaeth neu i gysylltu â chynrychiolydd o’ch rhanbarth yn uniongyrchol, cysylltwch ag arweinydd y prosiect, Ypie Boersma, y.boersma@fryslan.frl +31 615855947. I gael rhagor o wybodaeth am brosiect ECCA www.thisismylanguage.eu

Heddiw, ar ddiwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol, dyma gyhoeddi pwy o’r 8 rhanbarth iaith gwahanol bydd yn teithio i’r Ynysoedd y Balearig i gymryd rhan yng nghampws ECCA, yn dilyn y gystadleuaeth a lansiwyd fis diwethaf.

Fel ran o’r gystadleuaeth gofynnwyd i bobl ifanc ateb y cwestiwn ‘pam ddylai pobl o bob cwr o’r byd ymweld â’ch gwlad neu rhanbarth iaith?’ mewn ffordd greadigol megis fideo, llun neu ffurf greadigol arall.

Isod nodir y cyfranogwyr llwyddiannus y gystadleuaeth bydd yn teithio i ymuno â champws ECCA ar Ynysoedd y Balearig rhwng 12 a 15 Mai. Os nad yw eich rhanbarth wedi ei gynnwys eto – peidiwch â ddigalonni – mae angen ychydig mwy o amser ar rai rhanbarthau i feirniadu oherwydd llwyddiant y gystadleuaeth a byddant yn cyhoeddi eu henillwyr yn ddiweddarach yr wythnos hon. Cofiwch gadw golwg ar y wefan am unrhyw ddiweddariadau.

LADIN
Scola Ladina de Fascia
Daniele
Nicole
Alice 

FRYSK
CSG Bogerman Balk
Jesse
Michael
Ruben

MAGYAR
Ady Endre Highschool
Panna
Kinga
Szabolcs-Péter

CATALA
Escola Andorrana de Batxillerat
Cerni 
Carla
Esther

CYMREAG
Ysgol Garth Olwg
Lauren
Ava
Seren

SWEDEN FINNISH
Campus from the Sweden Finnish School of Stockholm. 
Dina 
Hilda 
Sid 

EUSKARA
Salesianos Barakaldo
Ander
Ruth
Naiara

FURLAN
ISIS Magrini Marchetti
Nicholas
Caterina
Giorgia

ECCA KICK OFF

Ar wahân i weithgareddau ystafell ddosbarth, rhan gyffrous o’r prosiect ECCA yw campws rhad ac am ddim a drefnir gan ECCA ar Ynysoedd y Balaerig, rhwng 12 a 15 Mai 2023 bydd pobl ifanc yn mynychu’r campws o 8 rhanbarth iaith gwahanol. Bydd tri ddisgybl ac athro/awes yn cael eu hariannu i fynychu’r campws.

YMUNWCH!

YMUNWCH

Ymunwch â chystadleuaeth ECCA nawr. Ydych chi rhwng 14 ac 17 oed ac yn siarad Cymraeg? Beth am i chi ymgeisio gyda’ch ysgol i fod yn rhan o’r prosiect cyffrous yma? Gan ddefnyddio eich Cymraeg yn glir mewn fideo, llun, cerdd neu stori, esboniwch beth sydd yn eich gwneud yn falch o’r iaith Gymraeg a’r hyn sydd yn gwneud Cymru yn wlad arbennig i ymweld â hi.

Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn mynychu campws rhad ac am ddim a drefnir gan ECCA ar Ynysoedd y Balaerig rhwng 12 a 15 Mai 2023. Bydd pobl ifanc yn mynychu’r campws o 8 rhanbarth iaith gwahanol. Mae’r cystadleuaeth ar agor i ysgolion a bydd tri ddisgybl ac athro/awes yn cael eu hariannu i fynychu’r campws.

ECCA Kick Off 21 February 12.00 CEST, 11.00 GMT

Archif

Results ECCA project presented in Trento

 

In presence of different political representatives and the chair of the NPLD, teachers and student from different linguistic regions presented the results of the European Charter Classroom Activities (ECCA) project.

For a short video (1 minute) see

ecca alternative evaluation

ECCA closing conference on 1 October

On 1 October 2021 the closing conference of the pilot European Charter Classroom Activities (ECCA) project will be held in the province of Trento (Italy). During this conference the ECCA partners will present the results from the ECCA project. Also they will visit Luserna, a small village that is the home of one of the smallest minorities in Europe: the Cimbrians. In 2019 the ECCA project received a grant from the Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). However, due to  Covid-19 a part of the activities unfortunately had to be cancelled.

After the closing conference, the partners of the ECCA project will decide if and how to continue with a follow-up of the ECCA project. For more information about the project and the partners involved see: www.thisismylanguage.eu

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81914140161?pwd=cUlTVHM2QUJyMkd1RjJGNDFNT2d3dz09

Meeting ID: 819 1414 0161
Passcode: ECCATrento

 

ECCA lessons for Frisian schools published

For the ECCA project the province of Fryslân, together with Afûk and Cedin, developed three lessons about the European Charter for Regional or Minority Languages. The lessons are created to stimulate students between the ages of 11 and 16 to think about the place of their own language within the European context. The digital lessons for the secondary schools of Fryslân are all available in three different languages: Frisian, Dutch and English. For more information see: https://ecca.edufrysk.nl/.  In September all of the schools in the province of Fryslân will receive the ECCA poster, a map of Europe with all of our languages on it,  to be used in combination with the lessons.

Partners of the ECCA project who would like to translate or adapt the lessons, the poster or the flyer about the Charter for their own use, please get in touch with the advisor of the province of Fryslân, y.boersma@fryslan.frl.

Exchange programme ECCA project cancelled

Before the start of this summer the ECCA partners finally decided to cancel the 2019  exchange programme of the ECCA project. As part of the project, students from different language regions joined the 2019 video contest and created a video about the meaning of language. The winners of this contest were selected to go on an exchange programme in one of the other language regions. For more information see: https://youtu.be/cHpS6UcYbpo. Because of the reverberations of Covid-19 the exchange programme had been postponed several times. Unfortunately, the organizers finally had to decide to cancel this part of the project. The students involved have been rewarded with an ECCA certificate and/or a voucher instead. Depending on further Covid-19 developments in the next few years, there might be a new ECCA exchange programme for new students in the future.

Visit our ECCA YouTube channel for more new videos

Follow-up on covid-19

Over the last three months, most of the students and teachers who participate in the ECCA project were not able to go to their schools because of the covid-19 virus. All of the participant have been informed that because of the virus we couldn’t go ahead with our  planned exchange programme this spring. Together with the NPLD partners involved, we recently decided  that we will try to organise the exchange in the beginning of 2021. We will keep the students and teachers informed about further developments through our ECCA newsletter. This summer we hope to be able to get to know each other  by arranging some digital ECCA activities. We  will  publish some of the results of these activities on this website.

Covid-19 comic in our languages

The famous Italian artist Fabio Vettori created a colourful comic about the preventive measures for covid-19. Several partners of the Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) have translated the poster with the comic into their  own languages and dialects. Sietske Poepjes, Chair of the NPLD: “We think it is very important that the information about the covid-19 crisis is also available in our own languages, like Furlan, Magyar, Catala, Ladin and my own language Frysk. This kind of relevant information should not just be available in official EU languages, but also in the languages of our hearts.”

You can find the comic in the different ECCA project languages here.
FRYSK FURLAN CATALA MAGYAR LADIN ENGLISH

Overview ECCA activities

Although we were not yet able to realise the exchange programme, some classroom activities have been realised in the first part of the school year. For more information about the ECCA programme so far, click on the links.

Influence of the corona virus on ECCA

The ECCA project aims to develop classroom activities and bringing young people and teachers from different language regions closer together through an exchange program. Through the corana virus so far our first part of the exchange program planned for the end of March from Spain and Italia to Romania, has been cancelled. The exchange part for other students and their teachers to different language regions is planned for the coming months, April and May. All the involved NPLD partners are in contact about the follow-up with the schoolteachers, students and their parents. If possible the ECCA program will go ahead, but it all depends on further virus-developments in the whole of Europa. If it will not be possible or reasonable to go ahead with the ECCA program before this summer, we will try to do so in the new schoolyear with the same selected students and teachers.  We hope one day we will be able to cross borders with our own languages.

Join our contest and win an exchange!

Do you want to cross borders with your own language? If your school joins the ECCA project and you speak Friulian, Frisian, Catalan, Ladin or Hungarian in Romania: make a short YouTube video about the following question: what does your language mean to you, now and in the future? The person who produces  the best YouTube video will be invited to participate in a short student exchange program! In cooperation with your school you will get to go on an exchange program to another linguistic region in Europe for a few days in 2020. You will stay with a family who speaks Friulan (IT), Hungarian (RO), Ladin (IT), Frisian (NL) or Catalan (ESP). Join this contest and cross the border of your own region with your own language! 

Kick-off meeting on 15 November 2019 in Brussel

On 15 November the kick-off of the ECCA project will take place in Brussels during a special conference.  All NPLD partners who are involved in this project will be present in this first meeting. Representatives from the different schools who are joining the project will also be in Brussels. Speakers at this Conference will be:  Mr Sixto Molina, Head of Secretariat, European Charter for Minority and Regional Languages, Mr Fernando Ramallo, Vigo University  Spain, and Mr Vicent Climent, NPLD. During this conference we will be exploring how to go ahead with de classroom activities concerning the European Charter and teachers will be trained in this meeting.
Kickoff ECCA programme 15.11.19
Kick-off meeting ECCA 15 November 2019